Baseload Capital offentliggör prospekt och förbereder notering av seniora och säkerställda gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm

2020-05-15 12:05:35


 

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Bolagets hemsida (www.baseloadcap.com).

 

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.00 CEST den 15 maj 2020.